De plaatsingsovereenkomst wordt aangegaan onder de volgende voorwaarden:

 • De verkoper zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van de overeenkomst, door of vanwege het dier veroorzaakte schade of kosten.
 • De van gemeentewege geheven hondenbelasting is voor rekening van de koper. De koper is zelf verantwoordelijk voor het doen van de aangifte inzake de hondenbelasting.
 • Verkoper of specifiek door haar daartoe aangewezen personen zijn te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de in de deze overeenkomst gestelde voorwaarden en bedingen.
 • Behalve dat deze overeenkomst van koop en verkoop zonder rechterlijke tussenkomst van rechtswege ontbonden zal zijn, zal koper een boetebedrag aan verkoper moeten betalen van € 500,00 indien:

a| koper het in de overeenkomst omschreven dier verkoopt of in eigendom, of anderszins aan derden overdraagt (met of zonder vergoeding), zonder voorafgaande toestemming van verkoper daarvoor te hebben verkregen; óf
b| koper met het in de overeenkomst omschreven dier gaat fokken; óf
c| koper er niet voor zorgt dat het in de overeenkomst omschreven dier voldoende vrijheid van beweging heeft, goed gevoed wordt en behoorlijk wordt gehuisvest, één en ander ter uitsluitende beoordeling van de verkoper; óf
d| koper het dier zonder medische indicatie ter euthanasie aanbiedt en verkoper hiervan (alvorens daadwerkelijk euthanasie heeft plaatsgevonden) ongeacht op welke wijze kennis neemt op die wijze de euthanasie nog kan voorkomen.

 • Indien ontbinding op grond van één van de in artikel 4 genoemde voorwaarden plaatsvindt, heeft verkoper het recht het dier (zonder voorafgaande opzegging) op te eisen bij de koper of bij enig ander persoon, en het dier onder zijn hoede te nemen op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag bevinden.
 • In geval van ontbinding op grond van één van de in artikel 4 vermelde voorwaarden, is verkoper niet verplicht tot terugstorting van de koopsom.
 • De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het sluiten van de overeenkomst blijkt en waarvan de verkoper redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, is beperkt tot de verplichting van terugname van het dier en restitutie van de koopsom met vergoeding van de wettelijke rente.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan hij/zij redelijkerwijze niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn.
 • Eventuele kosten welke koper door toedoen van de in artikel 7 en 8 van deze voorwaarden genoemde gebreken heeft gemaakt of gaat maken, zonder voorafgaande toestemming van de verkoper om die kosten voor rekening van de verkoper te maken, zijn voor rekening van de koper, behoudens het in artikel 10 van deze voorwaarden gestelde.
 • Dieren die binnen 10 dagen na het sluiten van de overeenkomst een bij het sluiten van de overeenkomst onbekend lichamelijk gebrek vertonen kunnen door koper, na voorafgaande toestemming van de verkoper, kosteloos ter behandeling aangeboden worden aan een tussen koper en verkoper overeengekomen dierenarts.
 • De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor adviezen en tips met betrekking tot de verzorging van huisdieren adviseren wij om de website van het Licg door te lezen: www.licg.nl

 Uitgave: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

anbi

Wilt u doneren?

De Nomadenhof vangt honden en katten op en probeert de dieren een zo goed mogelijk verblijf te bieden. Hier is, naast onze passie en inzet, veel geld voor nodig. Wilt u ons steunen middels een donatie? Klik dan op onderstaande knop:

anbi

Wilt u doneren?

De Nomadenhof vangt honden en katten op en probeert de dieren een zo goed mogelijk verblijf te bieden. Hier is, naast onze passie en inzet, veel geld voor nodig. Wilt u ons steunen middels een donatie? Klik dan op onderstaande knop: