Stichting Zwerfdierenopvang de Nomadenhof

Beleidsplan 2020-2024

De Nomadenhof speelt een leidende rol in het dierenwelzijn met name voor honden en katten. De Nomadenhof doet dit voor alle dieren die verzorging en huisvesting behoeven.

De Nomadenhof wil de beste dierenopvang van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren zijn. De Nomadenhof wil dit bereiken door moderne, adequate en duurzame huisvesting in Sneek en een optimale werkomgeving voor mensen die onze passie delen. Daarnaast wil de Nomadenhof de bewustwording bij mensen vergroten dat het belangrijk is om goed voor dieren te zorgen.

De doelstelling van de Nomadenhof is het opvangen, herplaatsen en terugdringen van zwerfdieren door middel van neutralisatie in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren.

  • De Nomadenhof dient te voldoen aan de wettelijke maatstaven.
  • Er wordt primair gehandeld vanuit het belang van het dier.
  • Asieldieren worden zorgvuldig geplaatst en nazorg wordt gedaan.
  • De ambitie en het doel van de Nomadenhof dienen ook voor de komende decennia gewaarborgd te blijven.

De aanpak van de Nomadenhof wordt steeds getoetst aan de volgende voorwaarden:

  • Concreet, praktisch en gericht op continuïteit
  • Directe, maar duurzame resultaten
  • Lage overheadkosten
  • Balans tussen idealisme en realisme

De kerntaak van de Nomadenhof bestaat uit het opvangen van zwerfhonden en -katten uit de regio, de medische verzorging ervan, het (her)plaatsen van deze dieren en terugdringen van dieren door middel van neutraliseren. Doelstelling is dat deze dieren zo kort mogelijk verblijven in het asiel en bij (her)plaatsing een zo goed mogelijk thuis te creëren, waarbij het welzijn van het dier en de veiligheid van een eventuele adoptant voorop staat.

Hierbij moet natuurlijk zo goed mogelijk rekening worden gehouden met het karakter van het dier, voor zover dit bekend is, in relatie tot de adoptant. Met andere woorden als het bekend is dat een dier niet geschikt is met kinderen dat het dan ook niet bij een gezin met kleine kinderen geplaatst wordt. De opgevangen dieren blijven zo lang als het nodig is op de Nomadenhof.

Voor zwerfhonden geldt geen wachttijd. Gezonde volwassen zwerfkatten vanaf 4,5 maand worden eerst gepubliceerd in diverse kranten en op de website van de Nomadenhof. Dit om een eventuele eigenaar in de gelegenheid te stellen om het dier zelf op te komen halen. Afstandsdieren worden in overleg aangenomen.

Wanneer zwerfdieren in de Nomadenhof terechtkomen worden ze na de wettelijke periode van 14 dagen herplaatst, voorzien van alle wettelijke entingen, chip en eventuele medische zorg. De katten worden daarnaast ook geneutraliseerd voor herplaatsing. Bij kittens krijgt de adoptant een doorverwijsformulier voor entingen en neutralisering.

Wij geven medische nazorg voor geplaatste dieren welke zijn vastgelegd in de voorwaarden. Elke adoptant tekent voor ontvangst van deze voorwaarden. Dit om onduidelijkheden en problemen te voorkomen. Deze voorwaarden kunt u terugvinden op onze website onder informatie bij kosten hond of kat. Medische nazorg kan alleen bij de asieldierenarts op kosten van de Nomadenhof wanneer men in het bezit is van een doorverwijsformulier verstrekt door de Nomadenhof.

De Nomadenhof heeft een vaste dierenarts welke wekelijks, en indien nodig vaker, op het asiel komt. De Nomadenhof beschikt over een speciale dierenarts ruimte.

De dieren in de Nomadenhof worden verzorgd door gediplomeerde dierverzorgers /paraveterinairen. Ook is er ruimte voor aandacht en spelen.

De Nomadenhof werkt naast vaste medewerkers veel met stagiaires en vrijwilligers.

De administratie aangaande de dieren wordt dagelijks actueel gehouden door de medewerkers. De financiële administratie valt onder de verantwoording van het bestuur, c.q. penningmeester. Periodiek wordt dit gecontroleerd door een externe accountant. Deze stelt ook de jaarrekening op, welke voor 1 juli na afloop van het boekjaar op de website gepubliceerd wordt en is opvraagbaar ter inzage.

De Nomadenhof ontvangt jaarlijks een bijdrage voor de opvang van zwerfhonden en –katten van de gemeente Súdwest-Fryslân en de gemeente de Fryske Marren. Daarnaast ontvangt de Nomadenhof giften in allerlei vorm.

Het vermogen van de Nomadenhof bestaat uit onroerende zaken en banktegoeden. Het beheer van beide valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De jaarrekening wordt opgesteld door een extern accountantskantoor. Alle financiële middelen worden besteed aan het asiel. Financiële middelen welke overblijven na opheffing van de stichting zullen worden besteedt aan een ANBI instelling met een soortgelijk doel.

Medewerkers ontvangen marktconform voor de dierenasielensector een gebruikelijk loon.
Het bestuur wordt niet betaald, zij werken op vrijwillige basis.

Voorzitter Vacant
Penningmeester S. Weijer-Fekken
Secretaris P. Konings
Algemeen bestuurslid A. Tuinenburg
Algemeen bestuurslid N. de Vries

Stichting Nomadenhof Sneek is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft ANBI-verklaring. Donaties en giften komen in aanmerking voor belastingaftrek. Ook hoeft de Stichting geen successie-of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen te betalen.

Het RSIN nummer is: 815308346
KVK nummer is: 01107763

anbi

Wilt u doneren?

De Nomadenhof vangt honden en katten op en probeert de dieren een zo goed mogelijk verblijf te bieden. Hier is, naast onze passie en inzet, veel geld voor nodig. Wilt u ons steunen middels een donatie? Klik dan op onderstaande knop: